Concurs Manager

STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT ŞI GRILA DE EVALUARE

 1. Descrierea situaţiei actuale a spitalului;
 2. Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări;
 3. Identificarea problemelor critice;
 4. Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute;
 5. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară identificată;
 • 1 p
 • 1 p
 • 1 p
 • 1 p
 • 5 p
 1. Scop
 2. Obiective - indicatori
 3. Activităţi:
  1. definire;
  2. încadrare în timp - grafic Gantt;
  3. resurse necesare - umane, materiale, financiare;
  4. responsabilităţi
 4. Rezultate aşteptate
 5. Indicatori - evaluare, monitorizare
 • 1 p
 • 1 p
 • 1 p
 • 0,25 p
 • 0,25 p
 • 0,25 p
 • 0,25 p
 • 1 p
 • 1 p
Din Oficiu 1 p
Total 10 p

TEME CADRU - Proiectul de management prezentat în cadrul concursului de ocupare a postului de manager

1. Îmbunătăţirea structurii şi organizării spitalului
 1. Analiza circuitelor funcţionale
 2. Analiza structurii pe secţii (clinice, paraclinice, administrative etc.
 3. Evaluarea relaţiei dintre structurile spitalului şi serviciile furnizate
 4. Propuneri de îmbunătăţire a structurii şi organizării spitalului
2. Dezvoltarea şi modernizarea spitalului prin extinderea infrastructurii şi a platformei tehnice
3. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calităţii
 1. Calitatea serviciilor
 2. Calitatea datelor raportate
 3. Calitatea personalului
 4. Satisfacţia pacienţilor
4. Strategia managementului în activitatea de investiţii
 1. În echipamente
 2. Modernizarea de secţii
 3. Extinderi
 4. Reparaţii capitale
5. Evaluarea şi îmbunătăţirea performanţei serviciilor de sănătate furnizate de spital
 1. Analiza activităţii clinice a spitalului, pe tipuri de servicii furnizate
 2. Analiza fluxurilor de date clinice, pe tipuri de servicii furnizate (codificare, colectare, transmitere, validare)
 3. Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns a spitalului la nevoile bolnavilor
 4. Propuneri de îmbunătăţire a performanţei spitalului pe baza analizei activităţii clinice
6. Fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea eficientizării activităţii spitalului
 1. Fundamentarea activităţilor
 2. Determinarea cheltuielilor pe secţii şi tipuri de cheltuieli
 3. Indicatori de eficienţă determinaţi pe baza veniturilor şi cheltuielilor spitalului
7. Managementul calităţii - element prioritar de creştere a performanţei spitalului
8. Efîcientizarea activităţii spitalului prin implementarea procedurilor şi a managementului de risc
9. Imbunătăţirea managementului resurselor umane
 1. Evaluarea încadrării cu personal, pe categorii
 2. Evaluarea relaţiei dintre structura spitalului şi încadrarea cu personal
 3. Evaluarea relaţiei dintre serviciile furnizate şi încadrarea cu personal
 4. metode de creştere a performanţei personalului
Nota
Candidaţii aleg una din temele de mai sus şi dezvoltă un proiect care vizează spitalul public pentru care concurează. Tema va fi dezvoltată într-un volum de 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu font de 14. Tema va fi depusă la Comisia de concurs la înscriere în plic sigilat.

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE MANAGER, PERSOANĂ FIZICĂ LA SPITALUL GENERAL CF PLOIESTI

1. VIădescu C. - Sănătate Publică şi management sanitar - Editura Cartea Universitară, Bucureşti, 2004
2. Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar - Managementul spitalelor, Editura Public H.Press, Bucureşti 2006
3. Legea nr.95/2006 reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare
4. Legea nr.346/2002 privind accidentele de muncă şi bolile profesionale, cu modificările şi completările ulterioare
5. Legea nr.53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare
6. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare
7. Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificările şi completările ulterioare
8. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare
9. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1091/2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic
10. Ordinul comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului sănătăţii nr. 577/1762/2011 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului - cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2011, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
11. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, cu modificările si completările ulterioare
11. Legea nr.82/1991 a contabilităţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare
13. Ordinul Minisierului Sănătăţii nr.323/2011 pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă
14. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public cu modificările şi completările ulterioare
15. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.972/2010 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor si metodologiei de acreditare a spitalelor
16. OMS 467/2010 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
17. Ordinul ministrului sănătăţii nr.1384/2010 privind aprobarea modelului contractului de management al spitalului public, cu modificările şi completările ulterioare
18. OMFP 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare
19. OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare prin Legea 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare
20. Ordin nr.447/2003, pentru aprobarea Instructiunilor privind examinarea medicala si psihologica a personalului din transporturi cu responsabilitati in siguranta circulatiei si a navigatiei,precum si organizarea, functionarea si componenta comisiilor medicale si psihologicede siguranta circulatie,cu modificarile si completarile ulterioare
21. Ordin nr. 769/2011 pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a unităţilor specializate medicale şi/sau psihologice, în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei rutiere

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI GENERAL CF PLOIESTI

Organizeaza concurs in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 735/2010 pentru ocuparea functiei de manager, persoana fizica. Concursul se va desfasura la sediul Spitalului General C.F. Ploiesti, str. Domnisori, nr. 93, Ploiesti, judetul Prahova, in perioada 27.11 – 12.12.2012 dupa cum urmeaza:

1. Verificarea de catre comisia de concurs a dosarelor depuse, validarea candidatilor admisi pentru etapa urmatoare: 27.11.2012-29.11.2012
2. Afisarea rezultatelor privind candidatii admisi pentru etapa urmatoare: 27.11.2012-29.11.2012
3. Test-grila de verificare a cunostintelor pentru cei declarati admisi la etapa 1: 06.12.2012 ora 10:00
4. Evaluarea proiectelor de management de catre comisia de concurs: 11.12.2012 ora 12:00
5. Sustinerea proiectului de management pe durata a 15 minute si a interviului de selectie si afisarea rezultatelor finale: 12.12.2012 ora 10:00
La concurs se pot inscrie, candidatii care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele criterii de selectie:
a. sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata cu diploma de licenta sau echivalenta;
b. sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, ori sunt absolventi ai unui masterat sau doctorat in management sanitar, economic, juridic sau administrativ organizat intr-o institutie de invatamant superior, acreditata potrivit legii;
c. au cel putin 2 ani vechime in posturile prevazute cu studii universitare, de lunga durata conform legii;
d. nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala;
e. sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);
f. nu au varsta de pensionare, conform legii.
Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalului General CF Ploiesti, str. Domnisori, nr.93, Ploiesti jud. Prahova, pana la data de 26.11.2012, la Secretariatul comisiei de concurs (Serviciul Resurse Umane, telefon: 0244-593.233 int.128).
Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:
a. cererere de inscriere;
b. copia actului de identitate;
c. copia legalizata a diplomei de licenta sau echivalente;
d. copia legalizata a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare in management sau management sanitar agreate de ministerul sanatatii si stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, ori copia legalizata a diplomei de masterat sau doctorat in management sanitar, economic, juridic sau administrativ, organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii;
e. curriculum vitae;
f. copii ale diplomelor de studii si alte acte ce atesta efectuarea unor specializari, competente/ atestate etc. in domeniul managementului sanitar;
g. adeverinta care atesta vechimea in posturi cu studii universitare de lunga durata sau copie de pe carnetul de munca certificata „in conformitate cu originalul” de catre conducerea unitatii;
h. cazierul judiciar;
i. adeverinta din care sa rezulte ca este apt medical, fizic si neuropsihic;
j. declaratie pe propria raspundere ca nu este urmarit penal si nu are cunostinta ca a fost inceputa urmarirea penala asupra sa;
k. copie legalizata a actelor prin care s-a schimbat numele, dupa caz;
l. proiectul de management intocmit de candidat, in plic sigilat;